Bedriftshelsetjenester

Bedriftshelsetjenester

En Bedriftshelsetjeneste er en tjeneste som skal gi råd og bistå med fagkyndige tjenester innenfor forebyggende HMS-arbeid. En Bedriftshelsetjeneste skal også hjelpe arbeidsgiver og arbeidstaker med blant annet oppføring av arbeidsmiljøet i den gitte virksomheten.

Godkjenning av Arbeidstilsynet

Det er veldig viktig å sørge for at Bedriftshelsetjenesten er godkjent før man velger å knytte seg opp til den. Man skiller mellom godkjente og ikke godkjente bedriftshelsetjenester for å øke og kvalitetssikre kompetansen og fagutviklingen til tjenesten.

Godkjente bedriftshelsetjenester har god kompetanse innenfor arbeidsmiljø, og de har også fagkyndig personell som er godt rustet til å arbeide med forebyggende HMS-arbeid.

Arbeidstilsynet

Det er viktig å understreke at en avtale med en lege som ansatte fritt kan benytte seg av om det skulle vært nødvendig, ikke tilfredsstiller kravene til en godkjent bedriftshelsetjeneste.

En Bedriftshelsetjeneste skal på grunnlag av faglig vurderinger, informere virksomheten om ulike risikofaktorer som befinner seg på arbeidsplassen og i tillegg komme med løsninger og forslag for å gjøre arbeidsplassen så trygg og sikker som mulig.

HMS-arbeid

Et godt arbeidsmiljø er avgjørende for at ansatte skal trives så godt som mulig. For å opparbeide et godt arbeidsmiljø er det riktig å minimere risikoen for farer og ulykker til det absolutt minimale. Man bør ha fokus på positive og helsefremmende faktorer i arbeidsmiljøet og på arbeidsplassen. For å sikre ansatte et godt og trygt arbeidsmiljø, bør HMS-arbeid stå sentralt i alle virksomheter.

HMS-arbeid

Alle virksomheter og bedrifter som holder til i Norge, som enten produserer og/eller selger varer eller tjenester er pålagt et systematisk HMS-arbeid. At de gitte kravene innenfor Hms-arbeidet blir oppfylt, er arbeidsgiver sitt ansvar. Alle andre ansatte har også visse rettigheter og plikter som kan knyttes til HMS-arbeid.

Ansvaret til en Bedriftshelsetjeneste

En Bedriftshelsetjeneste står overfor mye ansvar og oppgaver i det en virksomhet blir knyttet opp til dem. Det er viktig at tjenesten har god og riktig kompetanse innenfor forebyggende arbeidsmiljøarbeid og aktuelle arbeidsmiljøforhold.

En Bedriftshelsetjeneste skal ha tilgang til fagkyndig personell, og de skal hjelpe både arbeidsgiver og arbeidstakere i en virksomhet med arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. I tillegg skal også Bedriftshelsetjenesten komme med forslag til forbedringer dersom behovet skulle vært der.

fagkyndig personell hms

Selv om en virksomhet har knyttet seg opp til en bedriftshelsetjeneste, ligger fortsatt det fulle ansvaret for arbeidsmiljøet i virksomheten hos arbeidsgiveren.

Ansvaret til arbeidsgiveren

Til tross for at virksomheten har knyttet seg opp til en bedriftshelsetjeneste, er det fortsatt arbeidsgiveren som sitter på ansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten oppfyller de kravene som stilles. Arbeidsgiverens skal også sørge for at Bedriftshelsetjenesten er tilpasset virksomheten og bedriften slik at man får mest mulig utbytte av tjenesten.

Det er også arbeidsgiver sitt ansvar å komme med tilbakemeldinger til Bedriftshelsetjenesten om hvordan tjenesten de utfører går, og eventuelt poengtere dersom tjenestene ikke står i tråd med det som var avtalt.

Koble en virksomhet opp til en Bedriftshelsetjeneste

Det er hovedsakelig to måter man kan velge å koble en virksomhet opp til en Bedriftshelsetjeneste på. Man kan enten velge å benytte seg av en ekstern leverandør eller en fellesordning, eller så kan man velge å bruke en egenordning. Tjenesten må være godkjent av Arbeidstilsynet uansett hvilken tjeneste man velger å benytte seg av.

Bedriftshelsetjeneste HMS

Ekstern leverandør/fellesordning

Små til mellomstore bedrifter velger som regel å ta i bruk en ekstern leverandør eller fellesordning. Det er en mulighet for at disse har forskjellige målgrupper. Noen velger å henvende seg til virksomheter som ligger innenfor et geografisk område, mens andre heller henvender seg til andre som tilbyr tjenester mer tilpasset unike bransjer. Det er viktig å velge en godkjent Bedriftshelsetjeneste som er tilpasset virksomheten.

Egenordning

Egenordning er en ordning som ofte blir brukt av de større virksomhetene. Denne ordningen går ut på at det blir etablert en helt egen bedrift helsetjeneste internt i virksomheten. Denne ordningen må fortsatt bli godkjent av Arbeidstilsynet, og det er spesielt viktig å passe på at Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig stilling til resten av virksomheten.

Hvilke bransjer har behov for en bedriftshelsetjeneste?

Noen bransjer er mer utsatt for skader, sykdommer, psykiske plager og lignende. Alle bransjer og virksomheter der det ligger ved en slik risikofaktor, er pålagt til å knytte seg opp til en bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet.

Arbeidsgiveren i en virksomhet har ansvaret for å koble virksomheten opp til en bedriftshelsetjeneste dersom det er nødvendig. I tillegg har også Arbeidstilsynet mulighet til å kreve at en virksomhet skal knytte seg opp til en bedriftshelsetjeneste dersom de syntes det er nødvendig at arbeidsmiljøet i tjenesten blir overvåket.